Mijlpalen combibaan

Tijdslijn nieuwe combibaan

Onderstaand een weergave van belangrijke momenten tussen 2001 tot november 2014.
De periode waarin IJsclub Otweg en haar vrijwilligers werkte aan de totstandkoming van de vernieuwde accommodatie.

Waarom een nieuwe baan?
1) ’s winters de baan sneller open om te schaatsen;
2) in de zomer skeeleren onder goede omstandigheden;
3) vervanging van het verouderde clubhuis.

Feestelijke opening combibaan IJsclub Otweg 1 november 2014
Zaterdag 1 november was de officiële opening van de nieuwe accommodatie van IJsclub Otweg. De combibaan was in mei al klaar, maar de opening werd uitgesteld tot ook het nieuwe clubhuis af was. Er waren verschillende activiteiten zoals een blaaskapel en een springkussen. Michel du Chatinier, wethouder van sport van de gemeente Alphen aan den Rijn, ging op de skeelers met vijf jeugdleden een rondje over de baan onder het toeziend oog van tweehonderd geïnteresseerden. Wethouder Han de Jager knipte vervolgens het lintje door om de opening officieel te maken.

“Ik kan niet tevredener zijn”, zegt voorzitter Ton Snabel. “Toen ik 13 jaar geleden voorzitter werd had ik twee eisen. Allereerst dat ik wel zou mogen schaatsen als er ijs ligt en daarnaast dat het bestuur zich wilde inzetten voor een combibaan”. De nieuwe baan was niet mogelijk geweest zonder de steun van fondsen, bedrijven en de gemeente. Maar ook vrijwilligers hebben veel uren gestoken in het complex.

Het binnenterrein zal binnenkort onder water worden gezet, de baan zelf niet. Zodra het gaat vriezen zal ook de combibaan met een lengte van 320 meter van een laagje worden voorzien. Na twee dagen kan er dan op de baan worden geschaatst. Ook werd de naam ‘C. Hoogendoorn Brug’ onthuld en een mooie Weissensee afdruk met centraal onze huidige voorzitter Ton Snabel in volle actie. (Bron: InBoskoop.nl)
Zomer 2014. De vrijwilligers werken iedere zaterdag door aan het clubhuis, ook doordeweeks waar dat kan. Het inline-skateseizoen verloopt prima, een verademing alle faciliteiten binnen bereik. De baan is nu ook technisch gereed gemeld.

Februari 2014

De eerste kinderen skaten tijdens de voorjaarsvakantie op de baan. Nog steeds werken op zaterdag een enthousiaste groep vrijwilligers aan het mooi- en afmaken van baan en clubhuis. In mei start inline-skaten op de eigen accommodatie op de maandag- en dinsdagavond.

November 2013

De 1e laag asfalt is gelegd, de 2e volgt pas na de winter. Er wordt hard gewerkt om het puntdak dicht te krijgen, hiervoor wordt gestraat om de steiger te kunnen plaatsen

Oktober 2013

De vlag in top als het dak van het nieuwe clubhuis duidelijk worden. De baan is in aanleg en als het weer een beetje meezit, kunnen we na de kerst schaatsen op de nieuwe accommodatie, als het vriest tenminste…

 Op 10 september 2013

werd de eerste paal van het nieuwe clubhuis geslagen.

Augustus 2013

De laatste bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning worden behandeld en afgewezen; de eerste schop kan de grond in en het oude clubhuis gaat tegen de vlakte. Nu echt op weg naar onze nieuwe accommodatie!

Mei 2013

Gemeente Boskoop verleent omgevingsvergunning voor de vernieuwing accommodatie en aanleg combibaan. De Rotary actie “Kom over de Brug” is van start gegaan met lampionnenoptocht en verkoop van eerste loten / ballen.

Januari 2013

Het ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning is verleend en ligt tussen 24 januari en 8 maart ter inzage. In april is door ons gereageerd op een aantal ontvangen zienswijzen aan de Gemeente. De fundraising krijgt ook vorm, zie het aparte tabje “Met dank aan” en verdere acties rond pinksteren i.s.m. Rotary vereniging Boskoop en op de braderie dit najaar.

Oktober 2012

De vergunningsaanvragen zijn deze maand ingediend. Technische offerteuitvragen lopen en op een nieuwe kantine is een optie genomen. Aanvragen bij enkele regionale fondsen voor financiele ondersteuning van ons plan om dit ook zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren. Het buurtbewonersoverleg werd goed bezocht (ca. 30 mensen); zowel kritische als positieve geluiden werden opgepikt, maar altijd opbouwend, zeker is dat we elkaar goed op de hoogte houden van ontwikkelingen tijdens dit traject.

Augustus 2012

Tijdens de Algemene ledenvergadering in mei 2012 zijn de voorlopige tekeningen en plannen getoond. Er hebben een aantal besprekingen met de Welstandcommissie plaatsgevonden, op basis waarvan de plannen en vergunningsaanvragen zijn uitgewerkt. Medio oktober 2012 zullen deze aanvragen formeel bij de Gemeente Boskoop worden ingediend en zal er een informatiebijeenkomst met de buurtbewoners worden belegd.

December 2011

IJsclub Otweg bereikt principe-akkoord met Gemeente over voorwaarden en zekerheden, zodat nu diverse zaken in gang kunnen worden gezet. Aanvragen van offertes, aanvraag van vergunningen, communicatie met leden en inwoners Boskoop, fundraising, etc. etc.

November 2011

De meerjarenbegroting Gemeente Boskoop 2012 wordt goedgekeurd. Inmiddels heeft IJsclub Otweg beoordeeld dat door de toekenning van de gemeentelijke bijdrage een combibaan en clubhuis kan worden aangelegd. IJsclub Otweg zelf zal ook flink moeten investeren in Clubhuis en terrein. Sommige onderdelen zullen eenvoudiger of later worden uitgevoerd.

Juni 2011

Tijdens de taakstellende begrotingsvergadering stemt de raad met een ruime meerderheid van 11 stemmen voor en 6 tegen, voor financiële ondersteuning aan de IJsclub. In de raadvergadering van 30 juni 2011 wordt formeel bekrachtigd dat dit bedrag in de begroting voor 2012 wordt opgenomen.

April 2011

In een Rondetafelvergadering wordt de Inventarisatie Sportaccommodaties gepresenteerd, IJsclub Otweg komt er in eerste instantie (onterecht) karig af, het College bereidt een nieuw voorstel voor, welk in het taakstellend debat in juni 2011 in stemming zal worden gebracht.

Februari 2011

Tijdens de carnavalsoptocht trekt IJsclub Otweg aandacht met ludieke actie van de dames woensdagochtend groep om aandacht te vragen voor steun voor de de Combibaan.

Januari 2011

Een Rondetafelvergadering over toekenning financiële steun aan IJsclub Otweg ; er wordt besloten om eerst een korte inventarisatie te houden onder alle Boskoopse buitensportaccommodaties.

November 2010

Tijdens de begrotingsvergadering van de Gemeente Boskoop tekent zich een meerderheid af voor steun aan IJsclub Otweg ; het College houdt het besluit echter aan door te stellen dat de landelijke bijdrage en daarmee ruimte voor investeringen nog niet bekend is.

September 2010

Tijdens de jaarlijkse fietsdag, bezoekt het College en diverse Raadsleden onze accommodatie aan het Paddegat. Wethouders en Raadsleden kunnen met eigen ogen zien dat als we schaatsen voor Boskoop willen behouden, een nieuwe accommodatie noodzakelijk is.

April 2010

IJsclub Otweg detailleert plan voor realisatie van een combibaan en nieuw clubhuis op het terrein aan het Paddegat. Een formeel verzoek aan Gemeente Boskoop voor gedeeltelijke financiering wordt gedaan.

Januari 2010

De totstandkoming van het beleidsplan IJsclub Otweg 2010-2013, waarin de noodzakelijke vernieuwing van de accommodatie dé belangrijkste doelstelling vormt.

Najaar 2009

Een poging om de verhuisoptie Gouweboslocatie nieuw leven in te blazen strandt; gesprekken leidden uiteindelijk tot een bestuurlijk onderzoek en het rapport ‘Verkenning mogelijkheden vernieuwing accommodatie Schaatsclub’. Vooral de atletiekverenigingen uit Boskoop en Waddinxveen zijn uiterst terughoudend in hun ambities en een mogelijke verhuizing naar de Gouweboslocatie blijkt een te grote hobbel voor IJsclub Otweg en de Waddinxveense schaatsvereniging De Gouwe Streek. Ook de alternatieve locatie Bentwoud behoort op korte en zelfs middellange termijn niet tot de mogelijkheden, omdat definitieve besluitvorming over een rondweg en traject onduidelijk zijn, maar de locatie qua bestemming voor vele jaren wel zal blokkeren.

Juli 2009

Nieuw formeel verzoek aan Gemeente Boskoop om medewerking te krijgen voor realisatie nieuwbouw.

Zomer 2009

Opnieuw een inventarisatie mogelijke locaties van de nieuwe accommodatie, Bentwoud, Gouwebos (plannen hiervoor waren al verregaand klaar) of het eigen terrein aan het Paddegat.

Mei 2009

De situatie rondom de nieuwe noodzakelijke accommodatie staat nu eindelijk op de agenda van het College van B&W Gemeente Boskoop..

April 2009

IJsclub voorzitter Snabel uit ontevredenheid aan wethouder Schotanus. IJsclub Otweg heeft 7 jaar vertraging opgelopen, ons terrein is door de veranderde marktsituatie minder waard geworden voor derden en vertraging heeft dus geld gekost. Ook het al jaren lang moeten skeeleren op een parkeerterrein is een zeer onwenselijke en onveilige situatie.

April 2009

Een Rondetafelgesprek samen met AV’47, Floreant en IJsclub Otweg vindt plaats. Een gecombineerde oplossing schaatsbaan / atletiekbaan ontmoet weinig animo bij IJsclub en AV’47, er kleven veel nadelen aan, vooral m.b.t.veiligheid en accommodatiebeheer.

Februari 2009

Gemeente Boskoop deelt IJsclub Otweg mee dat het terrein niet meer onder de “Wet Voorkeursrecht Gemeenten” valt. Hierdoor krijgt IJsclub Otweg de mogelijkheid om de accommodatievernieuwing weer nieuw leven in te blazen.

Juni 2002

De plannen van IJsclub Otweg worden onder druk van de ontstane discussie vertraagd doordat Gemeente Boskoop het terrein aan het Paddegat onder een woonbestemming in het structuurplan opneemt. De Gemeente plaatst het terrein direct onder de “Wet Voorkeursrecht Gemeenten”, wat betekent dat het terrein niet aan derden mag worden verkocht.

Voorjaar 2002

Plan voor verkoop terrein aan het Paddegat en herontwikkeling in het Gouwebos worden door Gemeente Boskoop goed ontvangen. De bewoners aan de Berkenweg willen echter liever geen woningbouw achter hun woning en zien IJsclub Otweg graag blijven. Ook bewoners van Snijdelwijk zien nadelen in de komst van de IJsclub naar het Gouwebos, zodat de mogelijke verhuizing onderwerp wordt van een politieke discussie.

Zomer 2001

Eerste verkenning van mogelijkheden over aanleg van een nieuwe accommodatie, omdat de huidige baan en clubhuis (70 jaar oud) verouderd raken. Calculaties en tekeningen worden gemaakt en offertes worden uitgevraagd.

Onze sponsoren

Clubblad